Adwokaci z Kancelarii Prawa Kanonicznego ADWOKAT JACEK SOSNOWSKI oferują kompleksową obsługę prawną w zakresie  procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa zapewniając asystencję procesową przed Trybunałami kościelnymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

 

 • procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w I instancji
 • procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w trybie apelacyjnym
 • postępowań w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego

 

Sporządzanie pism procesowych zarówno dla strony powodowej, jak i pozwanej:

 

– Skargi powodowej

– Rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej

– Odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową

– Skargi wzajemnej

– Pisma procesowe związane z ustaleniem lub zmianą przedmiotu sporu

– Wnioski dowodowe

– Głos obrończy

– Odpowiedzi strony na uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła

– Apelacji do trybunału II instancji, bądź dalszych instancji

– Skargi o nieważność wyroku

– Prośby o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ADWOKATA KOŚCIELNEGO:

 

Strona ma prawo prowadzić proces samodzielnie. Udział adwokata w procesie kościelnym nie jest konieczny.

Ustanowienie adwokata kościelnego może mieć dla strony duże znaczenie. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa czynny udział adwokata pozwala skuteczniej reprezentować interes Klienta, co konsekwencji zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie jego sprawy.

 

Obowiązki i uprawnienia adwokata:

 • przygotowanie w użytecznym czasie obrony;
 • prawo obecności podczas przesłuchania stron, świadków i biegłych, przy czym sędzia z powodu okoliczności rzeczy i osób może zarządzić inaczej
 • prawo do stawiania pytań świadkom, lecz za pośrednictwem sędziego, chyba że prawo partykularne stanowi inaczej
 • prawo przeglądania akt sądowych, nawet jeszcze przed ich publikacją i zapoznania się z dowodami przedłożonymi przez strony
 • prawo do zapoznania się z aktami, których utajnienie przed stronami sędzia uzna za konieczne dla uniknięcia poważnego niebezpieczeństwa, po uprzednim złożeniu przysięgi lub przyrzeczenia zachowania tajemnicy
 • prawo do przedłożenia na piśmie obrony
 • prawo do repliki na głos adwokata strony przeciwnej lub obrońcy węzła małżeńskiego
 • prawo i obowiązek apelacji po wydaniu ostatecznego wyroku jeśli zleceniodawca się temu nie sprzeciwia
 • w przypadku adwokat jest jednocześnie pełnomocnikiem strony, ma prawo do jej reprezentowania przed sądem, przedkładania sądowi wniosków procesowych i odwołań oraz przyjmowania zawiadomień sądowych, obowiązany jest informować stronę o stanie sprawy