Orzeczenie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego ma ten skutek, że małżeństwo takie uznaje się za nigdy nie istniejące, gdyż nie zostało ważnie zawarte, a zatem, co do zasady, osoba, która uzyskała orzeczenie o nieważności danego małżeństwa, może wziąć kolejny ślub kościelny, choć tak naprawdę w świetle prawa kanonicznego będzie to pierwszy ślub takiej osoby.

Sąd kościelny w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa nigdy nie zajmuje się kwestią, który małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa, jak ma to miejsce w procesie cywilnym, dlatego orzeczenie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa ma dla każdego z małżonków takie same konsekwencje, choć zwykle przyczyny prowadzące do stwierdzenia nieważności małżeństwa występują po stronie tylko jednego małżonka.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa powoduje, więc że każda ze stron będzie mogła zawrzeć nowy związek małżeński w formie wyznaniowej, zdarzają się jednak przypadki, że w orzeczeniu w którym stwierdza się nieważność małżeństwa, zawarta zostanie klauzula zakazująca zawarcia kolejnego małżeństwa przez daną osobę bez uprzedniej zgody ordynariusza miejsca.

W praktyce oznacza to więc, że dana osoba będzie mogła zawrzeć kolejny związek małżeński i zostanie jej udzielony ślub kościelny, jednakże dopiero po spełnieniu określonych warunków, a więc gdy uzyska zgodę na zawarcie małżeństwa wyznaniowego od ordynariusza. Klauzula o zakazie zawierania kolejnego małżeństwa, jeśli już zostaje zawarta, nie dotyczy obydwóch stron postępowania, lecz odnosi się tylko do tej osoby po stronie której zaistniała jedna z przesłanek powodująca nieważność danego małżeństwa.

A więc jeśli do stwierdzenia nieważności małżeństwa doszło, ponieważ strona nie była zdolna do podjęcia obowiązków małżeńskich z tytułu niezdolności natury psychicznej, gdyż np. nadużywała alkoholu lub wykazywała jakieś anomalie seksualne, może pojawić się w stosunku do niej zakaz zawarcia kolejnego związku małżeńskiego. Orzeczenie zakazu zawarcia kolejnego ślubu kościelnego ma przede wszystkim na celu ochronę przyszłego małżonka osoby wobec której zakaz orzeczono.

Uchylenia wskazanego zakazu może natomiast dokonać ordynariusz miejsca, co oczywiście wiąże się z ustaleniem czy ustały przyczyny przez które poprzednie małżeństwo było nieważne. W takiej sytuacji osoba, wobec której zakaz wydano, często kierowana jest na badania do specjalisty w danej dziedzinie, który następnie sporządza opinię, i jeśli opinia jest pozytywna, wówczas zgoda na kolejny ślub kościelny jest udzielana.

Pamiętać ponadto należy, że zgodnie z regulacjami Kodeksu prawa kanonicznego, aby móc zawrzeć kolejny związek małżeński, istnieje wymóg dwóch pozytywnych wyroków stwierdzających nieważność, a więc zarówno w I, jak i w II instancji.

Czy po orzeczeniu o stwierdzeniu nieważności ślubu kościelnego ( rozwodzie kościelnym ) zawsze można wziąć ślub kościelny?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *